Vision-Mission - Santa Teresita Parish

Search
Go to content

Main menu:

Vision-Mission

About Us
 

Ang Pananaw ng Arkidiyoses ng Maynila

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo, upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay sumasaksi sa paghahari ng Diyos, nagsasabuhay ng Misteryo Paskwal, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang Mahal na Ina ang Birheng Maria.

 
 

MISSION OF STA. TERESITA PARISH

Enlightened, animated and imbued by the Triune God, we desire a community of disciples of Jesus treading forward to attain:
Mulat, binigyang buhay at biniyayaan ng Banal na Sangtatlo, kami ay nagnanais ng isang pamayanan na tagasunod ni Hesus na tumatahak upang matamo:

S- trong and conscienticized community reaching out to the poor members of the parish trying to meet their social, temporal, physical and spiritual needs.

S
- iguradong  matibay at nakaugat sa  budhing may kalinisan na umaagapay sa pamayanang mahihirap na kasapi ng parokya at tinutugunang punuan ang panlipunan, temporal, pisikal at ispiritwal na pangangailangan.

T- hinking in a critical way with the Sacred Scriptures and teachings of the Church as our guide and inspiration.

T
- aglay ang masusing pag-iisip kung saan gamit na batayan ang Mabuting Balita at katuruan ng simbahan bilang gabay at inspirasyon.

P
- oor with the poor, developing in us the spiritual attitudes of the Blessed Virgin, anawim of God and exemplified by the life of our patroness St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face.

P
- agiging dukha sa gitna ng mga dukha nagsisikap maisabuhay ang mga espiritwal na katangian ng Mahal na Birheng Maria, ang anawim ng Diyos at pinanahanan ng halimbawa ng buhay  ng ating patronang si Sta. Teresita ng Batang Hesus at ng Banal na Mukha.


GOAL

To enhance spiritual formation through seminars, retreats, recollections and liturgical celebrations.
To link with the program of the Archdiocese of Manila especially through CARITAS MANILA for smooth access of its service to the parish.
To celebrate in a meaningful and creative way the important events in the life of the parish and its members.
To be responsive to the needs of the poor in the different zones. (sacraments, health, physical and social concerns)

1. Mapalago ang espiritwal na paghuhubog sa pamamagitan ng mga   (seminars, retreats, recollections) at mga liturhiyang pagdiriwang.
2. Mai-ugnay ang mga  programa ng Archdiocese ng Maynila sa pamamgitan ng Caritas Manila tungo sa maayos pagseserbisyo na mailalaan  sa parokya.
3. Ipagdiwang sa makabuluhan at malikhaing pamamaraan ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng parokya at ng mga kasapi nito.
4. Tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap sa iba’t ibang sona/saklaw ; (sakramento, kalusugan, pisikal at Panlipunang pananagutan o pangangailangan)


OBJECTIVES:

For the next four (4) years  A result from the SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Team building internal (Organizations, movements, parish secretariat)
Membership audit (to know how many membership a parishioner does have)
Formation program/seminars, (to deepen all the more the person in a wholistic manner)
Recruitment of new members. (To have more manpower in the parish that will help implement the program)

DEVELOPMENTAL STRATEGY
Development Strategies
Palakasin ang ugnayan sa grupo
Madagdagan ang kaalaman sa paglilingkod.
Pasiglahin ang programa ng parokya at bawat samahan.
Magkaroon ng katangiang pagiging bukas sa pagbabago.

PROGRAMS

Major Programs
Team Building programs
Human Development programs
Recollections
A clear draft of the parish program
Finance/funding
       
PROGRAM STRATEGY

Program Strategies
The immediate recipients are the following: PPC (Parish Pastoral Council) /PFC (Parish Finance Committee) /Organizations/Movements
Quarterly (Programs to be given in this basis) 
 
 
Back to content | Back to main menu